BuitengeWOON maart 2023

Twee woningen te koop

Op dit moment bieden wij twee woningen in Geervliet ter verkoop aan. Het gaat om:

Dorpsplein 1, Geervliet

Een bijzonder pand in Geervliet, te weten de woning aan het Dorpsplein 1 en 1a bieden wij ter verkoop aan. De woning beschikt over 5 kamers en is gelegen op een perceel van 280 m2 midden in de oude dorpskern.

Beresteinweg 7, Geervliet

De woning aan de Beresteinweg 7 in Geervliet bieden wij ter verkoop aan. In de woning zijn 4 slaapkamers aanwezig.  Het perceeloppervlak is circa 129 m³. Dit is een geschatte grootte waarbij de exacte grootte bij nadere kadastrale uitmeting blijken.

Interesse?

Beide woningen worden verkocht door de behandelend makelaar en staan op funda.nl. Meer weten? Klik hier

Regioakkoord getekend

Goed nieuws voor woningzoekenden in de regio Rotterdam. Op 27 januari tekenden 14 gemeenten en 22 woningcorporaties het Regioakkoord om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2030. Dat betekent een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad.

Gewoon wonen in de regio Rotterdam is weer een stuk dichterbij gekomen met het tekenen van het Regioakkoord. De afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties geven aan dat het ernst is met het aanpakken van het woningtekort.

Annemarieke van Ettinger-van Herk is blij met het akkoord. “Met ons manifest “Gewoon Wonen” hebben de corporaties in de regio grote ambitie getoond. Ik ben blij dat er met ons nu afspraken zijn gemaakt over het bouwen van 22.500 sociale huurwoningen door de corporaties. Het gaat nu om twee dingen: het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals ‘De Rotterdamse Bouwversnelling’, dus dit is een eerste stap en zeker niet de laatste.”

Dat de woningnood hoog is, blijkt wel uit het aantal woningzoekenden dat in 2022 in de regio voor het eerst meer dan 200.000 betrof. Naast nieuwbouw blijven woningcorporaties zoeken naar andere manieren zoeken om woningzoekenden te helpen.

Het vorige Regioakkoord uit 2019 zag er heel anders uit. De stad Rotterdam meende toen juist met minder sociale woningen toe kunnen en de regio juist met wat meer. Per saldo betekende het een krimp van de sociale woningvoorraad. Dat was nu ondenkbaar.  “Het denken over betaalbaar wonen is nu echt omgeslagen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Van Ettinger-van Herk.

Huurdersonderzoek

U kunt deze maand weer een e-mail ontvangen met de vraag om een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld.

Dat komt omdat wij KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, de opdracht hebben gegeven om de waardering van onze huurders te onderzoeken. KWH werkt voor het onderzoek werken samen met onderzoeksbureau DESAN. Zij versturen de e-mails en zij bellen voor het telefonisch afnemen van de vragenlijsten. Het bellen gebeurt ook met mobiele nummers.

Het kan dus kloppen dat u een mail ontvangt met vragen over onze woonstichting. Zo kan er bijvoorbeeld aan u worden gevraagd wat u vindt van:

  • het contact met ons,
  • de informatie die u ontvangt,
  • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

Door uw antwoorden op deze en andere vragen leren wij waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kunnen wij onze dienstverlening waar nodig aanpassen en verbeteren.

Klik hier voor een voorbeeld e-mailbericht.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

U kunt ervan uitgaan dat zowel wij, als DESAN, als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Meer over bescherming van uw gegevens leest u op deze pagina op de website van KWH.

Twijfel of vragen

Tijdens de vragen zal nooit om financiële gegevens worden gevraagd. Twijfelt u aan de echtheid van de e-mail die u heeft ontvangen of vertrouwt u de beller niet? Neemt u dan gerust met ons contact op om uw zorgen te uiten. Ook voor vragen over dit onderzoek kunt u bij ons terecht. Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 668 222 of stuur een mail naar info@dezeskernen.nl.

Informatie over huurverlaging per 1 juli 2023

Sinds de bekendmaking van de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting in juni 2022 is er veel gesproken over een eenmalige huurverlaging. In ons eerdere bericht konden we nog geen duidelijkheid geven. Nu is deze er wel. Vanaf 1 juli 2023 geldt een lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag voor de huurtoeslag-ontvangers.

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders in Nederland de nieuwehuurprijs gelden van € 575 per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslag-ontvangers vanaf 20 december 2022, een verhoging van € 16,94 toeslag per maand.

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft op advies van de woningcorporaties gekozen om de huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar € 575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan € 575 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270 *
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

Als u in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan krijgt u van ons voor 1 mei 2023 bericht in de brief over de huur per 1 juli 2023.

Prestatieafspraken 2023 getekend

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben donderdag 8 december de prestatieafspraken voor 2023 en 2024 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor de woningbouwafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Maar liefst negen partijen waaronder woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse en gemeente Nissewaard hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Er speelt veel op het gebied van wonen en het is daarom belangrijk dat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties goed samenwerken. Dat doen we gelukkig al jaren en daarom is gekozen om te gaan werken met tweejaarlijkse afspraken en te focussen op onze gezamenlijke ambities. Dat proces is uitstekend verlopen en ik ben blij met de afspraken zoals ze er nu liggen. Een mooie agenda om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Mijn speciale dank gaat uit naar de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, die dit met grote gedrevenheid en op vrijwillige basis doen.”

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen

De partijen hebben afspraken gemaakt over een kleine uitbreiding van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. Omdat er ook gesloopt wordt, spannen de partijen zich in om tot 2030 zo’n 1.200 sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarnaast gaan corporaties de vrije toewijzingsruimte die zij hebben om sociale huurwoningen toe te wijzen aan middeninkomens benutten. Dit gebeurt in beperkte mate, afhankelijk van de visie op een wijk of complex. Zo ontstaan er meer kansen voor deze groep en werken de partijen aan gemixte woonwijken in Nissewaard.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Gemeente en corporaties gaan, mede op advies van de huurdersorganisaties, actief aan de slag met de doorstroming van senioren op de (sociale) woningmarkt. De inzet zal de komende jaren ook liggen op het creëren van woonvormen voor zorgbehoevende doelgroepen. Partijen werken aan een versnelde doorstroming van kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke opvang. Ook achter de voordeur speelt bij inwoners veel problematiek. Corporaties en gemeenten werken op dat vlak goed samen en gaan in 2023 vaker op gezamenlijke huisbezoeken, als daarvoor aanleiding is.

Leefbaarheid

Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten. Om de sociale verbinding tussen de bewoners te vergroten trekken de partijen gezamenlijk op bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘High five straten’. Hierbij worden bewoners ondersteund bij het organiseren van sociale activiteiten in de buurt. Andere acties zijn gericht op het ontwikkelen van een sociale kaart van Nissewaard. Ook het op peil houden van de kwaliteit van de woonomgeving van bestaande woonwijken staat hoog op de agenda de komende jaren.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is in landelijke afspraken al veel vastgelegd. De partijen in Nissewaard volgen die landelijke kaders en zetten lokaal ook actief in op het bestrijden van energiearmoede. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van wijkwarmteplannen, een dakenstrategie en een actieplan Groene Tuinen. Dit alles met het doel om inwoners van de gemeente voor te bereiden om duurzamer te wonen en leven.

BuitengeWOON december 2022

Sociale huurappartementen in Oudenhoorn

Op dinsdag 29 november 2022 tekenden BPD | Bouwfondsgebiedsontwikkeling en woonstichting De Zes Kernen de koopovereenkomst voor de realisatie en afname van 24 sociale huurappartementen in De Akkerranden. Tegelijkertijd tekende de woonstichting ook de aannemingsovereenkomst met VORM 6D Wonen B.V.

Woonstichting De Zes Kernen en BPD zorgen samen voor meer sociale huur in Oudenhoorn

Anja van de Sijde, directeur-bestuurder van woonstichting De Zes Kernen, is trots op het bereikte resultaat. “Voor het eerst in tientallen jaren gaat De Zes Kernen weer sociale appartementen in Oudenhoorn aanbieden. Binnenkort kunnen we dus bewoners blij maken met een mooi appartement binnen een aantrekkelijke gebiedsontwikkeling. Een geweldig resultaat!”

Wonen betaalbaar houden

Paul Opstal, senior ontwikkelaar bij BPD, sluit zich hierbij aan. “De betaalbaarheid van wonen is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. Al eerder realiseerden we in De Akkerranden 12 sociale koop eengezinswoningen en 12 bereikbare koopwoningen met een koopsom tot € 240.000,-. Hier mogen we op korte termijn deze 24 sociale huurappartementen aan toevoegen. De appartementen krijgen een luchtwarmtepomp, zodat huurders ook aanzienlijk op de energierekening kunnen besparen.”

Over De Akkerranden en de 24 sociale huurwoningen

De Akkerranden ligt aan de zuidwestzijde van de kern van Oudenhoorn. Een welkome uitbreiding van een dorp dat de overgang vormt naar de polder. Langs de rand van het plan wordt een bloemrijke groene rand gerealiseerd voor verrijking van de biodiversiteit. De nieuwe woonbuurt met in totaal 180 woningen heeft een dorpse setting met een centrale brink, refererend aan de Ring midden in Oudenhoorn. Dit appartementengebouw is de vijfde bouwfase binnen De Akkerranden. In eerdere fasen is een divers palet aan woningtypen en woningsegmenten gerealiseerd door VORM 6D Wonen B.V. of nog in aanbouw. Het appartementengebouw voor De Zes Kernen ligt met de hoofdentree aan deze brink. Een prominente locatie. Ad van de Graaf , commercieel adjunct-directeur bij VORM, zegt er het volgende over: “Deze prachtige appartementen hebben wij net als de grondgebonden woningen ontwikkeld op basis van het 6D-concept in een fijne samenwerking met architectenbureau Kokon en BPD.”

Wat doen wij aan de woningnood

Wil met pensioen

Vandaag, dinsdag 13 september, was het de laatste werkdag van Wil van Aalst. Veel van onze huurders kennen Wil vast, want zij is 20 jaar lang degene geweest die de telefoon aannam als er werd gebeld naar onze woonstichting. Ook was zij het aanspreekpunt voor een huurder die in aanmerking kwam voor een nieuwe keuken. Met passie en advies werd iedere keuken zorgvuldig geplaatst. Door het bereiken van de AOW-leeftijd mag Wil nu van haar pensioen gaan genieten. Samen met haar man en kinderen wensen we haar het allerbeste!

Kaartje voor Wil

Vindt u het leuk om Wil een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Wil van Aalst
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Wil de kaarten ontvangt.