Wocozon en De Zes Kernen

De komende jaren verduurzamen wij onze woningen met zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen voor een duurzaam huis én lagere energiekosten. Zo dragen we samen bij aan een duurzame wereld. Goed nieuws: de eerste huurders kunnen nu kiezen voor zonnepanelen.

Stichting Wocozon

Voor het plaatsen van zonnepanelen werken we samen met stichting Wocozon. Een stichting die niet gericht is op winst en alleen zonnepanelen levert aan huurders van sociale huurwoningen. We werken graag samen met Wocozon omdat we hetzelfde doel hebben: lagere woonlasten voor huurders. Diverse huurders in Zuidland al informatie ontvangen vanuit Wocozon. In maart tekenden we met Wocozon een samenwerkingsovereenkomst.

Start in Zuidland

De verduurzamingsmaatregelen proberen we zoveel mogelijk over de kernen te verspreiden, om in zoveel mogelijk woningen één of meerdere isolerende maatregelen toe te kunnen passen. Het leggen van de zonnepanelen start dit jaar daarom in Zuidland, op de daken van de huurwoningen waarvan het dak geschikt is gebleken.

Meer weten over hoe het precies werkt met de zonnepanelen of over Wocozon? Kijk op https://wocozon.nl

Nieuwe gebruiker Julianastraat 48

Met ingang van donderdag 1 juni 2023 heeft het gebouw aan Julianastraat 48 in Zuidland een nieuwe gebruiker.

Na het bericht dat schietvereniging Walther er na jaren mee stopt, gingen er verschillende verhalen rond in het dorp.

Woonstichting De Zes Kernen is als eigenaar van het pand met diverse partijen in gesprek gegaan om te kijken hoe we het gebouw het beste kunnen behouden en inzetten voor de leefbaarheid in Zuidland.

Nieuwe gebruiker

In GodsID hebben we een fijne, nieuwe gebruiker gevonden die openstaat voor het in bruikleen stellen van het pand voor bijvoorbeeld, lezingen, vergaderingen, kleinschalige activiteiten of het vieren van bijvoorbeeld een feestje of jubileum. Voor meer informatie over het eventuele gebruik van de ruimte kan contact worden opgenomen met GodsID. Het mailadres is info@godsid.nl

Start bouw De Akkerranden

De bouw van 24 sociale huurwoningen in fase 5 van nieuwbouwproject De Akkerranden in Oudenhoorn is officieel ingeluid. Woonstichting De Zes Kernen, gemeente Voorne aan Zee, BPD en VORM kwamen bij elkaar om dit feestelijke moment te vieren. Fase 5 vormt het sluitstuk van de duurzame woonwijk met totaal 180 woningen.

De Akkerranden ligt aan de zuidwestzijde van de kern van Oudenhoorn. Een welkome uitbreiding van een dorp dat de overgang vormt naar de polder. Het appartementengebouw is de 5e bouwfase binnen De Akkerranden. De nieuwe woonbuurt met in totaal 180 woningen heeft een dorpse setting met een centrale brink, refererend aan de Ring midden in Oudenhoorn. Het appartementengebouw met sociale huurappartementen voor woonstichting De Zes Kernen ligt met de hoofdentree aan deze brink. Een prominente locatie.

Wilt u meer weten over het nieuwbouwproject of op de hoogte blijven door onze nieuwsbrief? Neemt u dan vooral een kijkje op onze projectenpagina De Akkerranden.

 

Foutieve WOZ-waarde

 

Bij het koppelen van het bestand met WOZ-waarden vanuit de gemeente aan ons systeem heeft een onverwachte verschuiving op woningniveau plaatsgevonden.

Hierdoor zijn per ongeluk de verkeerde gegevens in ons systeem opgenomen en daarmee in de huurverhogingsbrief terecht gekomen.

Gelukkig heeft dit geen effect op uw huurverhoging, wel is het slordig.

Onze excuses hiervoor.

Huurverhoging 2023

Met ingang van 1 juli 2023 worden de huren verhoogd. Huurdersvereniging Bernisse heeft positief geadviseerd over de huurverhoging en meerdere corporaties in onze directe omgeving hanteren eenzelfde percentage voor de huurverhoging  van de sociale huurwoningen.

Komende week kunt u de brief voor de huurverhoging per 1 juli 2023 tegemoet zien. In de brief staat naast uw huurverhogingspercentage ook een uitleg hoe dit percentage berekend is. In de tabel met het huurverhogingsvoorstel ziet u precies wat er verhoogd wordt vanaf 1 juli 2023.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs? Dan kunt u vóór 1 juli 2023 bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Daar ontvangt u schriftelijk een bericht van.

Wij willen u er op wijzen dat onderhoudsklachten geen reden zijn tot het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Voor onderhoudsklachten kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag bij voorkeur tussen 09:00 en 10:00 uur op telefoonnummer (0181) 668 226.

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie, een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt, om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wij kunnen dit verzoek tot zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 12 augustus 2023, indienen bij de Huurdercommissie.

Geen brief ontvangen?

Heeft u voor 30 april 2023 geen brief van ons ontvangen met daarin informatie over de huurverhoging? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor huurverlaging. Hierover krijgt u voor 3 juni 2023 van ons bericht. Heeft u na 5 juni 2023 nog steeds geen bericht van ons gehad? Neemt u dan zeker even contact met ons op, want dan gaat er mogelijk iets anders mis.

Staat u onder bewind? Dan gaat de informatie over de huurverhoging of huurverlaging naar uw bewindvoerder. Controleert u eerst even bij uw bewindvoerder of zij informatie van ons hebben ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging en het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’, vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid).

Huurdersonderzoek

U kunt deze maand weer een e-mail ontvangen met de vraag om een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld.

Dat komt omdat wij KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, de opdracht hebben gegeven om de waardering van onze huurders te onderzoeken. KWH werkt voor het onderzoek werken samen met onderzoeksbureau DESAN. Zij versturen de e-mails en zij bellen voor het telefonisch afnemen van de vragenlijsten. Het bellen gebeurt ook met mobiele nummers.

Het kan dus kloppen dat u een mail ontvangt met vragen over onze woonstichting. Zo kan er bijvoorbeeld aan u worden gevraagd wat u vindt van:

  • het contact met ons,
  • de informatie die u ontvangt,
  • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

Door uw antwoorden op deze en andere vragen leren wij waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kunnen wij onze dienstverlening waar nodig aanpassen en verbeteren.

Klik hier voor een voorbeeld e-mailbericht.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

U kunt ervan uitgaan dat zowel wij, als DESAN, als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Meer over bescherming van uw gegevens leest u op deze pagina op de website van KWH.

Twijfel of vragen

Tijdens de vragen zal nooit om financiële gegevens worden gevraagd. Twijfelt u aan de echtheid van de e-mail die u heeft ontvangen of vertrouwt u de beller niet? Neemt u dan gerust met ons contact op om uw zorgen te uiten. Ook voor vragen over dit onderzoek kunt u bij ons terecht. Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 668 222 of stuur een mail naar info@dezeskernen.nl.

BuitengeWOON maart 2023

Regioakkoord getekend

Goed nieuws voor woningzoekenden in de regio Rotterdam. Op 27 januari tekenden 14 gemeenten en 22 woningcorporaties het Regioakkoord om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2030. Dat betekent een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad.

Gewoon wonen in de regio Rotterdam is weer een stuk dichterbij gekomen met het tekenen van het Regioakkoord. De afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties geven aan dat het ernst is met het aanpakken van het woningtekort.

Annemarieke van Ettinger-van Herk is blij met het akkoord. “Met ons manifest “Gewoon Wonen” hebben de corporaties in de regio grote ambitie getoond. Ik ben blij dat er met ons nu afspraken zijn gemaakt over het bouwen van 22.500 sociale huurwoningen door de corporaties. Het gaat nu om twee dingen: het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals ‘De Rotterdamse Bouwversnelling’, dus dit is een eerste stap en zeker niet de laatste.”

Dat de woningnood hoog is, blijkt wel uit het aantal woningzoekenden dat in 2022 in de regio voor het eerst meer dan 200.000 betrof. Naast nieuwbouw blijven woningcorporaties zoeken naar andere manieren zoeken om woningzoekenden te helpen.

Het vorige Regioakkoord uit 2019 zag er heel anders uit. De stad Rotterdam meende toen juist met minder sociale woningen toe kunnen en de regio juist met wat meer. Per saldo betekende het een krimp van de sociale woningvoorraad. Dat was nu ondenkbaar.  “Het denken over betaalbaar wonen is nu echt omgeslagen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Van Ettinger-van Herk.

Informatie over huurverlaging per 1 juli 2023

Sinds de bekendmaking van de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting in juni 2022 is er veel gesproken over een eenmalige huurverlaging. In ons eerdere bericht konden we nog geen duidelijkheid geven. Nu is deze er wel. Vanaf 1 juli 2023 geldt een lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag voor de huurtoeslag-ontvangers.

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders in Nederland de nieuwehuurprijs gelden van € 575 per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslag-ontvangers vanaf 20 december 2022, een verhoging van € 16,94 toeslag per maand.

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft op advies van de woningcorporaties gekozen om de huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar € 575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan € 575 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270 *
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

Als u in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan krijgt u van ons voor 1 juni 2023 bericht.

Prestatieafspraken 2023 getekend

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben donderdag 8 december de prestatieafspraken voor 2023 en 2024 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor de woningbouwafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Maar liefst negen partijen waaronder woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse en gemeente Nissewaard hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Er speelt veel op het gebied van wonen en het is daarom belangrijk dat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties goed samenwerken. Dat doen we gelukkig al jaren en daarom is gekozen om te gaan werken met tweejaarlijkse afspraken en te focussen op onze gezamenlijke ambities. Dat proces is uitstekend verlopen en ik ben blij met de afspraken zoals ze er nu liggen. Een mooie agenda om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Mijn speciale dank gaat uit naar de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, die dit met grote gedrevenheid en op vrijwillige basis doen.”

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen

De partijen hebben afspraken gemaakt over een kleine uitbreiding van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. Omdat er ook gesloopt wordt, spannen de partijen zich in om tot 2030 zo’n 1.200 sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarnaast gaan corporaties de vrije toewijzingsruimte die zij hebben om sociale huurwoningen toe te wijzen aan middeninkomens benutten. Dit gebeurt in beperkte mate, afhankelijk van de visie op een wijk of complex. Zo ontstaan er meer kansen voor deze groep en werken de partijen aan gemixte woonwijken in Nissewaard.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Gemeente en corporaties gaan, mede op advies van de huurdersorganisaties, actief aan de slag met de doorstroming van senioren op de (sociale) woningmarkt. De inzet zal de komende jaren ook liggen op het creëren van woonvormen voor zorgbehoevende doelgroepen. Partijen werken aan een versnelde doorstroming van kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke opvang. Ook achter de voordeur speelt bij inwoners veel problematiek. Corporaties en gemeenten werken op dat vlak goed samen en gaan in 2023 vaker op gezamenlijke huisbezoeken, als daarvoor aanleiding is.

Leefbaarheid

Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten. Om de sociale verbinding tussen de bewoners te vergroten trekken de partijen gezamenlijk op bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘High five straten’. Hierbij worden bewoners ondersteund bij het organiseren van sociale activiteiten in de buurt. Andere acties zijn gericht op het ontwikkelen van een sociale kaart van Nissewaard. Ook het op peil houden van de kwaliteit van de woonomgeving van bestaande woonwijken staat hoog op de agenda de komende jaren.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is in landelijke afspraken al veel vastgelegd. De partijen in Nissewaard volgen die landelijke kaders en zetten lokaal ook actief in op het bestrijden van energiearmoede. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van wijkwarmteplannen, een dakenstrategie en een actieplan Groene Tuinen. Dit alles met het doel om inwoners van de gemeente voor te bereiden om duurzamer te wonen en leven.