U wilt graag meer weten over taken van de Raad van Commissarissen of misschien wel onze statuten lezen. Dan bent u op deze pagina op het juiste adres.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van woonstichting De Zes Kernen. Dit doen zij aan de hand van het Toezicht- en Toetsingskader. Ook houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de algemene gang van zaken binnen de woonstichting.

De Raad van Commissarissen heeft drie rollen:

  1. Toezichthouder op het bestuur
  2. Klankbord/Raadgever voor het bestuur
  3. Werkgever van het bestuur
1) Toezichthouder en 2)Klankbord/Raadgeversrol

In de statuten van Woonstichting De Zes Kernen en in het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen vastgelegd. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. In het Algemeen kwaliteitsprofiel wordt beschreven wat Woonstichting De Zes Kernen verwacht van haar Raad van Commissarisleden.

3) Werkgeversrol

Twee leden van de Raad van Commissarissen vormen de Selectie- en Remuneratiecommissie. Zij houden toezicht op en doen voorstellen voor de benoeming en vergoeding van de Raad van Commissarissen. Ook voeren zij de planning- en voortgangsgesprekken met de bestuurder. In het Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie zijn de taken en bevoegdheden van de commissie beschreven.

Vergoeding

Zowel de bestuurder als de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. De vergoeding die de leden van de Raad van Commissarissen ontvangen wordt ook wel bezoldiging genoemd. De regels vanuit de Wet Normering Topinkomens en de advisering door de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties zijn leidend bij de bepaling van de hoogte van de vergoedingen.

In het jaarverslag wordt het beloningsbeleid van de bestuurder en de Raad van Commissarissen beschreven. Ook is in het jaarverslag de hoogte van de in dat jaar uitgekeerde vergoeding opgenomen. Het actuele jaarverslag vindt u op onze site onder ‘Onze Publicaties‘.