Huurdersvereniging Bernisse

Op 4 juni 2003 is Stichting Huurdersraad De Zes Kernen opgericht als een zelfstandige organisatie die de huurders van woonstichting De Zes Kernen vertegenwoordigt. Per 23 maart 2017 is de stichting omgezet naar Huurdersvereniging Bernisse.

Huurdersvereniging Bernisse en woonstichting De Zes Kernen hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is onder andere vastgelegd het recht op informatie, advies en instemming. De samenwerkingsovereenkomst is een verdere uitwerking van en aanvulling op de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’.

Alle beslissingen, die in het belang zijn van huurders, worden vooraf door De Zes Kernen met de Huurdersvereniging besproken.

Iedereen die een woning huurt bij woonstichting De Zes Kernen is automatisch lid van Huurdersvereniging Bernisse. Aan dit lidmaatschap is geen bijdrage van de leden verschuldigd. Beslissingen hierover worden genomen in de Algemene Ledenvergadering, zie tevens de statuten van de vereniging.

De Huurdersvereniging behandelt geen meldingen over storingen, reparaties en onderhoudsklachten. Daarvoor kunt u contact opnemen met woonstichting De Zes Kernen.

Missie (waarom we bestaan)
Het behartigen van de huurdersbelangen van alle huurders van woonstichting De Zes Kernen

Visie (wat we zijn)
Wij zullen een ter zakenkundig gesprekspartner zijn voor huurders, woonstichting De Zes Kernen, gemeenten en overige betrokken organisaties.  

Kernwaarden (waar we in geloven)
De kernwaarden van de huurdersvereniging worden gevat in de volgende woorden:

 • Openheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Betrouwbaarheid

 Doelstellingen (acties op middellange termijn, 2017)

 • Het vaststellen van een door alle leden erkend bestuur conform de statuten van de vereniging
 • Vier geagendeerde overleggen met woonstichting De Zes Kernen waarbij zakenkundig de agendapunten met de directie van de woonstichting worden besproken
 • Scholing van het bestuur van de huurdersvereniging op het gebied van prestatieafspraken en de Woningwet 2015
 • Intensiveren van het contact tussen huurders en huurdersvereniging door het behalen van minimaal 50% opkomst van alle huurders bij de verkiezingen van het bestuur.

Stichting Huurdersraad De Zes Kernenraad is een zelfstandige organisatie die de huurders vertegenwoordigt van woonstichting De Zes Kernen. De Huurdersraad streeft ernaar om de belangen te behartigen van alle huurders en ze adviseert de woonstichting. In de Raad van Commissarissen zijn twee commissarissen benoemd op voordracht van de Huurdersraad

In de Huurdersvereniging zitten:

 • de heer B. Muilwijk (voorzitter)
 • mevrouw L. Manintveld (lid)
 • de heer A. Rosendaal (lid)

Heeft u interesse om plaats te nemen in het bestuur van de Huurdersvereniging, neemt u dan contact op met de voorzitter van de Huurdersvereniging. Dit kan via een e-mail naar: voorzitter@huurdersverenigingbernisse.nl.

Wilt u meer informatie over de Huurdersvereniging, kijkt u dan op hun website www.huurdersverenigingBernisse.nl.

Minimaal vier keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen Huurdersvereniging Bernisse en woonstichting De Zes Kernen. Dit overleg gaat over onderwerpen die voor de huurders en de Huurdersvereniging van wezenlijk belang kunnen zijn.

Het doel van de samenwerking tussen Huurdersvereniging Bernisse en woonstichting De Zes Kernen:

 • optimaliseren van een goede relatie tussen de huurders en woonstichting De Zes Kernen;
 • het laten aansluiten van het door woonstichting De Zes Kernen uit te voeren beleid bij de behoefte van de huurders;
 • het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur, de kwaliteit van de woning en de hoogte van het inkomen.