Woonstichting De Zes Kernen is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dat betekent dat wij ons houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is het kader voor woningcorporaties voor goed bestuur en toezicht. Download hier de Governancecode.

Bestuur

Anja van der Sijde, is de directeur-bestuurder van Woonstichting De Zes Kernen.

De directeur-bestuurders is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van onze woonstichting, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de bestuurder staan beschreven in het bestuursreglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt naar het beleid van het bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze woonstichting. Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden:

  • Sander Duijmaer van Twist (voorzitter)
  • Ruud Geelhoed (lid)
  • Marlies Mulder (lid)
  • Wouter Stikkelman (lid)

Een lid van de RvC kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Hiervoor wordt een rooster van aftreden gevolgd:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de taak- en rolverdeling binnen de Raad van Commissarissen en de statuten van De Zes Kernen? Klik dan hier.