Informatie over huurverlaging per 1 juli 2023

Sinds de bekendmaking van de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting in juni 2022 is er veel gesproken over een eenmalige huurverlaging. In ons eerdere bericht konden we nog geen duidelijkheid geven. Nu is deze er wel. Vanaf 1 juli 2023 geldt een lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag voor de huurtoeslag-ontvangers.

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders in Nederland de nieuwehuurprijs gelden van € 575 per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslag-ontvangers vanaf 20 december 2022, een verhoging van € 16,94 toeslag per maand.

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft op advies van de woningcorporaties gekozen om de huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar € 575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan € 575 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270 *
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

Als u in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan krijgt u van ons voor 1 juni 2023 bericht.

Prestatieafspraken 2023 getekend

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben donderdag 8 december de prestatieafspraken voor 2023 en 2024 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor de woningbouwafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Maar liefst negen partijen waaronder woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse en gemeente Nissewaard hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Er speelt veel op het gebied van wonen en het is daarom belangrijk dat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties goed samenwerken. Dat doen we gelukkig al jaren en daarom is gekozen om te gaan werken met tweejaarlijkse afspraken en te focussen op onze gezamenlijke ambities. Dat proces is uitstekend verlopen en ik ben blij met de afspraken zoals ze er nu liggen. Een mooie agenda om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Mijn speciale dank gaat uit naar de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, die dit met grote gedrevenheid en op vrijwillige basis doen.”

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen

De partijen hebben afspraken gemaakt over een kleine uitbreiding van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. Omdat er ook gesloopt wordt, spannen de partijen zich in om tot 2030 zo’n 1.200 sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarnaast gaan corporaties de vrije toewijzingsruimte die zij hebben om sociale huurwoningen toe te wijzen aan middeninkomens benutten. Dit gebeurt in beperkte mate, afhankelijk van de visie op een wijk of complex. Zo ontstaan er meer kansen voor deze groep en werken de partijen aan gemixte woonwijken in Nissewaard.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Gemeente en corporaties gaan, mede op advies van de huurdersorganisaties, actief aan de slag met de doorstroming van senioren op de (sociale) woningmarkt. De inzet zal de komende jaren ook liggen op het creëren van woonvormen voor zorgbehoevende doelgroepen. Partijen werken aan een versnelde doorstroming van kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke opvang. Ook achter de voordeur speelt bij inwoners veel problematiek. Corporaties en gemeenten werken op dat vlak goed samen en gaan in 2023 vaker op gezamenlijke huisbezoeken, als daarvoor aanleiding is.

Leefbaarheid

Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten. Om de sociale verbinding tussen de bewoners te vergroten trekken de partijen gezamenlijk op bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘High five straten’. Hierbij worden bewoners ondersteund bij het organiseren van sociale activiteiten in de buurt. Andere acties zijn gericht op het ontwikkelen van een sociale kaart van Nissewaard. Ook het op peil houden van de kwaliteit van de woonomgeving van bestaande woonwijken staat hoog op de agenda de komende jaren.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is in landelijke afspraken al veel vastgelegd. De partijen in Nissewaard volgen die landelijke kaders en zetten lokaal ook actief in op het bestrijden van energiearmoede. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van wijkwarmteplannen, een dakenstrategie en een actieplan Groene Tuinen. Dit alles met het doel om inwoners van de gemeente voor te bereiden om duurzamer te wonen en leven.

Sociale huurappartementen in Oudenhoorn

Op dinsdag 29 november 2022 tekenden BPD | Bouwfondsgebiedsontwikkeling en woonstichting De Zes Kernen de koopovereenkomst voor de realisatie en afname van 24 sociale huurappartementen in De Akkerranden. Tegelijkertijd tekende de woonstichting ook de aannemingsovereenkomst met VORM 6D Wonen B.V.

Woonstichting De Zes Kernen en BPD zorgen samen voor meer sociale huur in Oudenhoorn

Anja van de Sijde, directeur-bestuurder van woonstichting De Zes Kernen, is trots op het bereikte resultaat. “Voor het eerst in tientallen jaren gaat De Zes Kernen weer sociale appartementen in Oudenhoorn aanbieden. Binnenkort kunnen we dus bewoners blij maken met een mooi appartement binnen een aantrekkelijke gebiedsontwikkeling. Een geweldig resultaat!”

Wonen betaalbaar houden

Paul Opstal, senior ontwikkelaar bij BPD, sluit zich hierbij aan. “De betaalbaarheid van wonen is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. Al eerder realiseerden we in De Akkerranden 12 sociale koop eengezinswoningen en 12 bereikbare koopwoningen met een koopsom tot € 240.000,-. Hier mogen we op korte termijn deze 24 sociale huurappartementen aan toevoegen. De appartementen krijgen een luchtwarmtepomp, zodat huurders ook aanzienlijk op de energierekening kunnen besparen.”

Over De Akkerranden en de 24 sociale huurwoningen

De Akkerranden ligt aan de zuidwestzijde van de kern van Oudenhoorn. Een welkome uitbreiding van een dorp dat de overgang vormt naar de polder. Langs de rand van het plan wordt een bloemrijke groene rand gerealiseerd voor verrijking van de biodiversiteit. De nieuwe woonbuurt met in totaal 180 woningen heeft een dorpse setting met een centrale brink, refererend aan de Ring midden in Oudenhoorn. Dit appartementengebouw is de vijfde bouwfase binnen De Akkerranden. In eerdere fasen is een divers palet aan woningtypen en woningsegmenten gerealiseerd door VORM 6D Wonen B.V. of nog in aanbouw. Het appartementengebouw voor De Zes Kernen ligt met de hoofdentree aan deze brink. Een prominente locatie. Ad van de Graaf , commercieel adjunct-directeur bij VORM, zegt er het volgende over: “Deze prachtige appartementen hebben wij net als de grondgebonden woningen ontwikkeld op basis van het 6D-concept in een fijne samenwerking met architectenbureau Kokon en BPD.”

Wat doen wij aan de woningnood

Wil met pensioen

Vandaag, dinsdag 13 september, was het de laatste werkdag van Wil van Aalst. Veel van onze huurders kennen Wil vast, want zij is 20 jaar lang degene geweest die de telefoon aannam als er werd gebeld naar onze woonstichting. Ook was zij het aanspreekpunt voor een huurder die in aanmerking kwam voor een nieuwe keuken. Met passie en advies werd iedere keuken zorgvuldig geplaatst. Door het bereiken van de AOW-leeftijd mag Wil nu van haar pensioen gaan genieten. Samen met haar man en kinderen wensen we haar het allerbeste!

Kaartje voor Wil

Vindt u het leuk om Wil een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Wil van Aalst
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Wil de kaarten ontvangt.

De zevende kern

Vandaag, vrijdag 1 juli 2022, is het officieel! Woonstichting De Zes Kernen is verhuurder in niet zes, maar in zeven kernen.

Vandaag draagt Vestia in totaal ruim 750 woningen over aan de woningcorporaties Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen. De overname draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle. De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Lees hier het persbericht dat vandaag door de drie corporaties is gepubliceerd

Zwartewaal

Een deel van onze missie luidt: “Woonstichting De Zes Kernen is dé woningcorporatie voor de kernen in een landelijke woonomgeving. Wij bieden nu en in de toekomst voor de doelgroep met een smalle beurs, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud in de kernen“.

Wij nemen daarom een deel van de woningen in de kern Zwartewaal over van Vestia. Dit past bij ons missie en bij alles waar wij voor staan. Met ingang van vandaag, vrijdag 1 juli 2022 voegen we 53 woningen in Zwartewaal toe aan ons bezit.

Op onze website is voor de nieuwe huurders uit Zwartewaal een speciale pagina ingericht waarop zij allerlei handige informatie kunnen vinden.

Klik hier voor het eerdere persbericht van Vestia

Jaarverslag 2021

Reinie met pensioen

Vandaag, dinsdag 31 mei, is het de laatste werkdag van Reinie Amersfoort. Veel van onze huurders kennen Reinie vast, want zij is in veel gevallen degene die onze woningen verhuurt. Reinie gaat na 17 jaar trouwe dienst genieten van haar vroegpensioen. Wij vinden het jammer dat we Reinie moeten gaan missen, maar we begrijpen haar keuze natuurlijk ook. Samen met haar man, kinderen en kleinkinderen wensen we haar het allerbeste!

Met ingang van morgen, woensdag 1 juni, start onze nieuwe medewerker Abir Razay. In het bewonersblad van juli zal Abir zich aan u voorstellen.

Kaartje voor Reinie

Vindt u het leuk om Reinie een kaartje te sturen? Dan kan dat natuurlijk. U kunt het kaartje sturen naar:

Woonstichting De Zes Kernen
t.a.v. Reinie Amersfoort
Gemeenlandsedijk Zuid 12 A
3216 AH  ABBENBROEK

Wij zorgen er dan voor dat Reinie de kaarten ontvangt.

Huurderstevredenheids-onderzoek