Prestatieafspraken 2023 getekend

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben donderdag 8 december de prestatieafspraken voor 2023 en 2024 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor de woningbouwafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Maar liefst negen partijen waaronder woonstichting De Zes Kernen en Huurdersvereniging Bernisse en gemeente Nissewaard hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Er speelt veel op het gebied van wonen en het is daarom belangrijk dat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties goed samenwerken. Dat doen we gelukkig al jaren en daarom is gekozen om te gaan werken met tweejaarlijkse afspraken en te focussen op onze gezamenlijke ambities. Dat proces is uitstekend verlopen en ik ben blij met de afspraken zoals ze er nu liggen. Een mooie agenda om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Mijn speciale dank gaat uit naar de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, die dit met grote gedrevenheid en op vrijwillige basis doen.”

Voldoende betaalbare sociale huurwoningen

De partijen hebben afspraken gemaakt over een kleine uitbreiding van de sociale woningvoorraad in Nissewaard. Omdat er ook gesloopt wordt, spannen de partijen zich in om tot 2030 zo’n 1.200 sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarnaast gaan corporaties de vrije toewijzingsruimte die zij hebben om sociale huurwoningen toe te wijzen aan middeninkomens benutten. Dit gebeurt in beperkte mate, afhankelijk van de visie op een wijk of complex. Zo ontstaan er meer kansen voor deze groep en werken de partijen aan gemixte woonwijken in Nissewaard.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Gemeente en corporaties gaan, mede op advies van de huurdersorganisaties, actief aan de slag met de doorstroming van senioren op de (sociale) woningmarkt. De inzet zal de komende jaren ook liggen op het creëren van woonvormen voor zorgbehoevende doelgroepen. Partijen werken aan een versnelde doorstroming van kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke opvang. Ook achter de voordeur speelt bij inwoners veel problematiek. Corporaties en gemeenten werken op dat vlak goed samen en gaan in 2023 vaker op gezamenlijke huisbezoeken, als daarvoor aanleiding is.

Leefbaarheid

Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten. Om de sociale verbinding tussen de bewoners te vergroten trekken de partijen gezamenlijk op bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘High five straten’. Hierbij worden bewoners ondersteund bij het organiseren van sociale activiteiten in de buurt. Andere acties zijn gericht op het ontwikkelen van een sociale kaart van Nissewaard. Ook het op peil houden van de kwaliteit van de woonomgeving van bestaande woonwijken staat hoog op de agenda de komende jaren.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is in landelijke afspraken al veel vastgelegd. De partijen in Nissewaard volgen die landelijke kaders en zetten lokaal ook actief in op het bestrijden van energiearmoede. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van wijkwarmteplannen, een dakenstrategie en een actieplan Groene Tuinen. Dit alles met het doel om inwoners van de gemeente voor te bereiden om duurzamer te wonen en leven.