Woonstichting De Zes Kernen is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dat betekent dat wij ons houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is het kader voor woningcorporaties voor goed bestuur en toezicht. Download hier de Governancecode.

Bestuur

Anja van der Sijde, is de directeur-bestuurder van Woonstichting De Zes Kernen.

De directeur-bestuurders is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van onze woonstichting, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van de bestuurder staan beschreven in het bestuursreglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt naar het beleid van het bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze woonstichting. Dit doen zij aan de hand van het Toetsingskader.

In onze statuten en in het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgewerkt. Ook is er een Algemeen kwaliteitsprofiel voor de leden van de RvC.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden:

  • Miranda Lansbergen-Kerklaan (voorzitter)
  • Guyon Labouchere (vicevoorzitter)
  • Sander Duijmaer van Twist (lid)
  • Ruud Geelhoed (lid)

Een lid van de RvC kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Hiervoor wordt een rooster van aftreden gevolgd.

Bezoldigingsbeleid

Twee leden van de Raad van Commissarissen vormen de Selectie- en Remuneratiecommissie. Zij houden toezicht op en doen voorstellen voor de benoeming en vergoeding van de Raad van Commissarissen. De vergoeding die de leden van de Raad van Commissarissen ontvangen wordt ook wel bezoldiging genoemd. De regels vanuit de Wet Normering Topinkomens en de advisering door de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties zijn leidend. Download hier ons Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie